HELPLINE

 
 

For Any Queries


 • Mr. Sasanka Choudhury

  • +91 90400 03290

 • Mr. Tapas Mahapatra

  • +91 79784 03147

 • Mr. Satish Choudhury

  • +91 90400 96775

 • Dr. Asit Kumar Subudhi

  • +91 63716 34669

 • Dr. Santanu Kumar Sahoo

  • +91 79780 51037

 • Mr. Aneesh Wunnava

  • +91 78550 93813

 • Dr. Sidhartha Dash

  • +91 79785 11721

 • Mr. Satya Ranjan Das

  • +91 94370 45866

 • Mr. Shakti Prakash Jena

  • +91 82494 76361

 • Dr. Saumendra Mohanty

  • +91 79789 69737

 • Dr. Badrinarayan Sahu

  • +91 90788 23779


Email


jeemain2019@soa.ac.in